ผู้จัดทำ
ศิลปากรสู่ศิลปินแห่งชาติ 
 
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี
................(ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง)
................นางกาญจนา สุคนธมณี
................(หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
ข้อมูลและเรียบเรียง นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล
พิมพ์ที่ โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์ 2549