ศิลปากรสู่ศิลปินแห่งชาติ
พุทธศักราช 2528-2548
 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2529
ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์(สถาปัตยกรรม)
ปี พ.ศ. 2530
หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี (สถาปัตยกรรม)
ปี พ.ศ. 2532
นายประเวศ ลิมปรังษี (สถาปัตยกรรม)
ปี พ.ศ. 2541
นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น (สถาปัตยกรรม)
ปี พ.ศ. 2543
รองศาสตราจารย์ ฤทัย จงใจรัก (สถาปัตยกรรม)
ปี พ.ศ. 2544
นาย ประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ (สถาปัตยกรรมประเพณี)
ปี พ.ศ. 2546
นางสาววนิดา พึ่งสุนทร (แบบประเพณี)