ศิลปากรสู่ศิลปินแห่งชาติ
พุทธศักราช 2528-2548
 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ปี พ.ศ.2528
นายมนตรี ตราโมท (ดนตรีไทย)
ปี พ.ศ. 2535
นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ (ดนตรีสากล)
ปี พ.ศ. 2536
นางสุดจิตต์ อนันตกุล (คีตศิลป์)