รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2487

 

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (ด้านการเงินระหว่างประเทศ) จาก Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น

- ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ) จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ระดับปริญญาเอก สาขาการคลังและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ประวัติการทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร มีประสบการณ์ในการทำงานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นานถึง 37 ปี ตั้งแต่ปี 2510 ในตำแหน่งนักวิจัย ประธานโครงการปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสำนักวิจัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ(ฝ่ายวางแผน) คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 

ผลงานด้านวิชาการ

- ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหามูลนิธิ 14 ตุลา ให้เป็นองค์ปาฐกคนแรก

- เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกไปสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่สถาบัน IIST (Institute for International Studies and Training) ของกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะศาสตราจารย์รับเชิญ

- ผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการลงทุนความช่วยเหลือ หนี้สินระหว่างประเทศ อาทิ บทบาทของการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย บทความเรื่อง การค้า เสรี...ที่ไม่เป็นธรรม การวิจัยเรื่องแปลงหนี้เปิดป่า เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือการวิจัยเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้เสนอให้ประเทศไทยเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนพึ่งตนเอง

- ผลงานทางด้านงานเขียนและการบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่อง ความมั่นคงกับการพัฒนา วิกฤตองค์ความรู้เศรษฐศาสตร์ไทย ฯลฯ และการบรรยาย เรื่อง ประเมินสถานภาพสังคมไทยและทิศทางการวิจัย จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัย และสภาวิจัยแห่งชาติ การปาฐกถาเรื่อง ระบบเศรษฐกิจทักษิณมิกส์กับวิถีเกษตรรายย่อย ฯลฯ

 

ผลงานด้านการบริหาร

* เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย เป็นต้น

* ผลงานทางการพัฒนาการบริหารการศึกษา

บทความและการอภิปรายทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เช่น เรื่องสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ปัญหาและข้อจำกัด ทางเลือกใหม่ของการศึกษาไทยในสายตานักเศรษฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ

* กรรมการระดับชาติด้านการศึกษาและผลงานการบริหารด้านอื่นๆ เช่น

- กรรมการที่ปรึกษาโครงการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาวของทบวงมหาวิทยาลัย

- กรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสำนักงานคณะ กพ. ศึกษาต่างประเทศ

- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา

ฯลฯ