นายภราเดช พยัฆวิเชียร

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2492

 

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2512

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาออกแบบชุมชน Pratt Institute, Brooklyn สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2518

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2542

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

- ที่ปรึกษาการท่อองเที่ยวแห่งประเทศไทย ระดับ 11

- เลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว

- ที่ปรึกษาของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- คณะกรรมาธิการฟื้นฟูการท่องเที่ยวโลกขององค์การท่องเที่ยวโลก WTO

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการวชิราวุธวิทยาลัย

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

- ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

- ผู้อํานวยการกองประสานแผนการลงทุนภาครัฐบาล

- หัวหน้ากองพัฒนาการท่องเที่ยว ททท.

- หัวหน้าสํานักงานแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- ทุติยดิเรกคุณาภรณ์

 
แนวนโยบายการบริหารงาน
นโยบาย