ของที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

                                                                               โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร