รูปบุคคล
     

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(พระบรมรูป เฉพาะเศียร)
 
(ครึ่งพระองค์)

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (2 องค์)

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

แบบร่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

(พระรูปเหมือนเฉพาะเศียร)
(ครึ่งพระองค์)

 

 
หลวงวิจิตรวาทการ

นางมีเซียม ยิบอินซอย

(รูปเหมือนครึ่งตัว)
(รูปเหมือนครึ่งตัว)
   
 
ROMANO
 
มาลีนี พีระศรี
(บุตรชายศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี)
 
(รูปเหมือนเฉพาะศีรษะ)
     

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดเทพศิรินทร์

 
ม.ร.ว.สาทิศ กฤดากร
(รูปเหมือนครึ่งองค์)
 
(รูปเหมือนเฉพาะศีรษะ)